بخش بیوشیمی

انجام کلیه تست های بیوشیمی در آزمایشگاه پویش در اصفهان

تس Sweet Test

تس synovial fluid

تست Alanin Aminotransferaae (ALT)

تست AMMINE

تست آلکالین فسفاتاز

تست ACE

تست ADA

تست Apo A,B

تست Bili T

تست Blood gas

تست Bun

تست Ceruloplasmin

تست cholesterol

تست Cholorid

تست CPK

تست CRP

تست CU

تست FE

تست GGT

تست Glucose

تست HDL

تست Lactate

تست LDL

تست Mg

تست Na

تست pre albumin

تست RF

تست TIBC

تست Total protein

تست Zn

تست آلبومین

تست آلدولاز

تست آمیلاز

تست کراتینین

تست کلسیم

تستAST

تستLDH

تستphosphor

تستUric acid

فهرست