بخش قارچ شناسی

نمونه های قابل آزمایش در بخش قارچ شناسی

نمونه های ادراری

نمونه های غشاهای مخاطی

نمونه های پوست و ناخن

فهرست