بخش ملکولی

لیست تست های قابل اناجم در بخش ملکولی آزمایشگاه پویش

تست Toxo PCR

تست COVID -19

تست Factor II

تست HBV PCR

تست HCV RNA Detect

تست Brucella

تست HCV

تست CMV

تست EBV PCR

تست HPV

فهرست