1کیفیت جواب های آزمایشگاه پویش چگونه است؟

2-جوابدهی آزمایشگاه پویش مطابق با زمان وعده داده شده از پیش است؟

3-نحوه برخورد مسئول و پرسنل پذیرش و جوابدهی آزمایشگاه پویش چگونه است؟

4- نحوه پیگیری پرسنل پذیرش آزمایشگاه پویش در ارتباط با تغییر زمان انجام آزمایش و همچنین اطلاع رسانی در خصوص تغییر محدوده نرمال چگونه است؟

5- کیفیت جوابدهی آنلاین و پذیرش آنلاین آزمایشگاه پویش چگونه است؟

6- در ارتباط با ارزیابی آزمایشگاه ارجاع ، آزمایشگاه پویش پاسخگوی مستندات مورد نیاز شما بوده است؟

7- نحوه برخورد و پیگیری نماینده پویش (مستقر در استان) چگونه است؟

8- عملکرد و برخورد پیک آزمایشگاه پویش چگونه است؟

9- نحوه حمل و نقل نمونه ها توسط پیک پویش به شیوه استاندارد می باشد؟

10- پیک پویش برای جمع آوری نمونه ها چه زمانی در آزمایشگاه شما حضور دارد؟

11- در صورت نیاز به برقراری تماس تلفنی با مسئولین آزمایشگاه این امکان برای شما از سوی پرسنل فراهم گردیده است؟

فهرست